Sovaz

75 tekstów – auto­rem jest So­vaz.

Człowiek jest jak gąbka, może chłonąć różne in­formac­je i emoc­je, te dob­re i te złe...
ale jak wiado­mo wszys­tko ma swo­je gra­nice i gąbkę cza­sem trze­ba wycisnąć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 kwietnia 2015, 02:52

I już byłoby dob­rze, gdy­by nie fakt, że...
wszys­tko idzie źle. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 kwietnia 2015, 21:30

W większości przy­padków przeszłość działa na naszą przyszłość, jeśli nie zmieni­my się dziś, nie zmieni­my nic w przyszłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2015, 02:26

Nie ak­ceptując moich wad,
Nie zasługu­jesz na mo­je zalety. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2013, 01:15

Jak osiągnąć szczęście?
Wys­tar­czy być na ty­le sil­nym aby nie myśleć o kłopotach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 maja 2013, 02:51

Niena­wiść do ko­goś jest równoz­naczna z fak­tem, że nie pot­ra­fi się tej oso­by zignorować. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 grudnia 2012, 02:55

Zbyt często prag­nienie cze­goś cze­go nie mam przysłania mi to co mam w za­sięgu ręki. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 grudnia 2012, 22:17

Ow­szem, skrom­ność prze­de wszys­tkim ale nie war­to też być zbyt skromnym,
Wte­dy można nie dos­tać nic mi­mo, że się na to zasługuje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 listopada 2012, 17:06

Oczy widzą prawdę, uszy słyszą fałsz,
fałsz nie to­leru­je prawdy,
on wewnętrznie niszczy nas. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2012, 21:49

Nie jest prob­le­mem mieć problem,
prob­le­mem jest ro­bić z niego problem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2012, 22:39

Sovaz

Sovaz

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

19 kwietnia 2015, 05:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest jak gąbka, [...]

19 kwietnia 2015, 02:52Sovaz do­dał no­wy tek­st Człowiek jest jak gąbka, [...]

3 kwietnia 2015, 21:39krysta sko­men­to­wał tek­st I już byłoby dob­rze, [...]

3 kwietnia 2015, 21:30Sovaz do­dał no­wy tek­st I już byłoby dob­rze, [...]

8 marca 2015, 03:46ACID sko­men­to­wał tek­st W większości przy­padków przeszłość [...]

8 marca 2015, 02:26Sovaz do­dał no­wy tek­st W większości przy­padków przeszłość [...]